Daňová evidence
Pro osoby samostatně výdělečně činné, které nemají povinnost vést účetnictví, zajišťujeme vedení daňové evidence, odborné konzultace a součinnost při kontrolách orgánů státní správy. Příjmy a výdaje sledujeme ve vámi požadovaném členění.
 • Vedení daňové evidence zahrnuje:

  kompletní zpracování účetních dokladů

  vedení pokladní knihy

  vypracování soupisů hmotného i nehmotného majetku vč. výpočtu odpisů

  evidenci pohledávek a závazků

  zpracování záznamní evidence pro plátce DPH

  zpracování deníku příjmů a výdajů

  zpracování roční účetní závěrky vč. přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

 

Mzdy

Patřičnou pozornost, vzhledem ke stále měnící se legislativě, věnujeme i této podnikové agendě.


Mzdová a personální agenda zahrnuje:

  prvotní kontrolu vstupních podkladů (pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti)

  přihlášení a odhlášení zaměstnanců na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovny

  zpracování mezd včetně všech zákonem předepsaných hlášení,
  vč. hlášení pro SSZ a ZP

  zpracování dávek nemocenského pojištění, zákonných i ostatních srážek ze mzdy, výstupní sestavy do účetnictví

  zpracování převodních příkazů pro banku, příp. pro elektronický přenos dat

  zpracování a předání dokladů pro zaměstnance při ukončení
  pracovního poměru

  vedení mzdových listů

  vedení evidenčních listů důchodového pojištění

  zpracování vyúčtování daně z příjmu
  ze závislé činnosti

  zpracování vyúčtování daně vybírané srážkou

 

Účetnictví


Pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost nebo potřebu vést účetnictví, zajišťujeme vedení účetnictví, odborné konzultace a součinnost při kontrolách orgánů státní správy, poskytujeme pravidelné informace o stavu pohledávek a závazků v dohodnutém rozsahu, navrhujeme a vypracováváme interní směrnice o postupech účtování.

Vedení účetnictví zahrnuje:

  kompletní zpracování účetních dokladů

  vedení pokladní knihy

  zpracování knihy hmotného a nehmotného majetku, výpočet daňových, příp. účetních odpisů

  vedení knihy pohledávek a závazků vč. kontroly saldokonta

  u plátců DPH vedení záznamní evidence v potřebném rozsahu, zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnného hlášení, práce spojené s přenesením daňové povinnosti, kontrolní hlášení, vše vč. elektronického podání

  zpracování roční účetní závěrky včetně dokladové inventury

  vyhotovení přiznání k dani z příjmu včetně všech povinných příloh

  vyhotovení podkladů pro odeslání do Sbírky listin Obchodního soudu

  tisk účetních knih, archivace a předání dokladů běžného roku klientovi

  zpracování přiznání k silniční dani